دبیر هندسه پایه و آمار و احتمال

سابقه تدریس

  • دبیر ریاضی و هندسه ابن سینا
  • دبیر ریاضی مدرسه میلاد طه
  • دبیر هندسه تیم شما
  • دبیر ریاضی و هندسه لواسانی

کتاب

تحصیلات

افتخارات