دبیر شیمی پایه

سابقه تدریس

  • تدریس شیمی دهم
  • تدریس شیمی یازدهم
  • تدریس شیمی دوازدهم

در آموزشگاه ابن سینا، علم وفن، مهرمینو، پیشداد و کندو

کتاب

تحصیلات

افتخارات