مشاور تحصیلی

سابقه تدریس

  • مشاور دبیرستان غیر دولتی مبتکران منطقه ۶
  • مشاور دبیرستان غیر دولتی فرهیختگان نور منطقه ۱۶
  • مشاور دبیرستان غیردولتی پور جوادی منطقه ۱۶
  • مشاور دبیرستان غیردولتی میلاد طه منطقه ۱۲
  • مشاور آموزشگاه علمی آزاد فرهنگ آیه منطقه ۵
  • مشاور آموزشگاه علمی آزاد آرمان منطقه ۱۴
  • مشاور آموزشگاه علمی آزاد حلاجی منطقه ۱۹
  • مشاور کانون فرهنگی آموزش (مدیر واحد مدارس)
  • مشاور موسسه آموزشی رهپویان دانش و اندیشه

کتاب

تحصیلات

کارشناسی مهندسی مواد

افتخارات