مدیر و مشاور آکادمی پارسا

سابقه تدریس

کتاب

تحصیلات

افتخارات